زبانمند | مرجع شما در یادگیری زبان مساله امروز ما پرداختن هزینه انجام امور نیست، مساله اطمینان داشتن از کیفیت خدماتی است که اعتماد، سرمایه و مهمتر از همه زمان خود را صرف آن می‌کنیم. http://www.zabanmand.ir 2020-09-22T00:39:50+01:00 text/html 2015-05-06T19:06:16+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز صفحه اصلی http://www.zabanmand.ir/post/10 <font face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><hr><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font></font></font><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;color:#FFFFFF;background-color:#3366FF;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="right" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;آموزش زبان انگلیسی از پایه تا TOEFL</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font></b>و</font></b><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font></b>IELTS در 140 جلسه</font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b><font style="font-size: 14px; "><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span><font size="1">&nbsp; </font><br><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/teaching.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font></font></b></font></font><div align="right"><font size="2" color="#FF0000" face="Mihan-Iransans"><b><br></b>این دوره از ویژگی های منحصر به فرد زیر برخوردار است:</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><br><div align="justify"><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">تدریس </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2">توسط استاد دانشگاه با بیش از 15 سال سابقه تدریس موفق در دانشگاه های دولتی (دانشگاه اصفهان و دانشگاه کاشان) و موسسات آموزش زبان انگلیسی (دانش پژوهان، نوین صدرا، کیش و...)</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">برخورداری<font size="2"> از محاسنی نظیر جمعیت کم کلاس ها(حداکثر 5 نفر)، محیط عاری از استرس، نظم برگزاری کلاسها، اختصاص زمان بسیار بیشتر به هر یک از زبان آموزان،رسیدن به نتیجه مطلوب در مدتی کوتاه</font></font></font></li></ul><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font color="#990000">برگزاری <font size="3"><b>15</b></font> آزمون منظم برای هر کتاب (یک آزمون بعد از پایان هر درس+ یک آزمون از نیمه اول کتاب+ یک آزمون از نیمه دوم کتاب+ آزمون پایانی) به همراه تحلیل و بررسی مشکلات تک تک زبان آموزان بعد از هر آزمون&nbsp;&nbsp;</font></font></font></font><br></li></ul></div><div align="justify"><blockquote><blockquote><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font color="#990000"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/spinner.gif" alt="" align="bottom" width="16" vspace="0" border="0" hspace="0" height="16"> </font></font></b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><font color="#000000">بر خلاف روال متداول در تقریبا همه موسسات کشور، برای ما آزمون تنها ابزاری برای مشخص شدن صلاحیت یک زبان آموز برای رفتن به سطح بالاتر به شمار نمی‌رود. بلکه هر آزمون نشان دهنده میزان پیشرفت زبان آموز در هر درس و زنگ خطری برای رفع نقاط ضعف قبل از ارائه درس جدید به حساب می‌آید.</font></font></font></font></font></font></font></font></div></blockquote></blockquote></div><div align="justify"><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2">برگزار شدن کلاسها در محیطی رسمی و تحت نظارت سازمان آموزش و پرورش (موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر واقع در خیابان هزارجریب)</font></font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2">اعطای&nbsp; مدرک پایان دوره معتبر از سوی موسسه: مورد تایید سازمان آموزش و پرورش و قابل ارائه در نهادهای دولتی و غیر دولتی</font></font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2">موفقیت های افتخارآفرین فارغ التحصیلان این دوره ها از جمله موفقیت در آزمون IELTS و TOEFL، کسب نمرات بالا در جلسات مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری، موفقیت در آزمونهای جذب مدرس زبان انگلیسی و موفقیت در مصاحبه های دریافت اقامت و بورسیه تحصیلی</font></font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#000099"><font size="2"><font color="#000000">&nbsp;امکان پرداخت شهریه طی چند مرحله متناسب با شرایط زبان آموز</font></font></font></font><br></li></ul></div></div><div align="right"><div align="justify"><br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#FF0000">برنامه ای دقیق و حساب شده برای پیشرفت از پایه تا IELTS</font><br><br><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title=""> </a></font></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/CEFRfinal.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"><br><br></div></div><div align="center"><div align="right"><div align="justify"><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2">روند شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی:</font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">تشکیل گروه 2 تا 5 نفره از افراد هم سطح توسط زبان آموزان</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" width="16" height="16"><font size="2"> تائید هم سطح بودن اعضای گروه توسط استاد </font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" width="16" height="16"><font size="2"> هماهنگی روز و ساعات کلاس بین </font><font size="2">زبان آموزان </font><font size="2">و استاد </font><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" width="16" height="16"></font><font size="2"> شروع دوره</font><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="center"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font color="#990000"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/spinner.gif" alt="" align="bottom" width="16" vspace="0" border="0" hspace="0" height="16">&nbsp; </font></font></b></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">زبان آموزان ما با شرکت در کلاسی با جمعیتی حداقل یک سوم کلاسهای عادی، شهریه ای معادل دو برابر آن کلاسها پرداخت می نمایند و در نهایت با توجه به اتمام کل دوره در زمانی بسیار کوتاه تر و کیفیتی به مراتب بالاتر، هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان برنده هستند!</font></font><br></div><br><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font><br><hr><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;color:#FFFFFF;background-color:#CC0000;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="right" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;دوره آمادگی آزمون مترجمی ناتی (NAATI) در اصفهان</font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><a href="http://zabanmand.ir/post/24" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/tagline_people2.png" alt="" align="bottom" width="584" vspace="0" border="0" hspace="0" height="297"></a><br></font></b></font></font><br><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://zabanmand.ir/post/24" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></font> <a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font><br><hr><br><div align="center"><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;color:#FFFFFF;background-color:#FF6600;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="right" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (انگلیسی به فارسی و بالعکس)</font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><font size="1">&nbsp;</font><br><a href="http://www.zabanmand.ir/post/1" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translate.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a><br><font size="1">&nbsp;</font><br><br><a href="http://www.zabanmand.ir/post/31" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></font><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/order.gif" alt="سفارش پروژه" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a><br></font></div></div></div></div><hr><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font></font><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;color:#FFFFFF;background-color:#009900;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="right" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;دوره آموزش فن ترجمه متون عمومی و تخصصی</font></b><br></div><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span><font size="1">&nbsp;&nbsp; </font><br></font><div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/PDL1.gif" alt="PDL" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></div><font size="2" color="#330033" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">آنچه در این دوره ها آموزش داده میشود <font color="#CC0000">مطالب کلیدی دروس اصلی رشته مترجمی زبان انگلیسی</font> از جمله <font color="#CC0000">"اصول و روش ترجمه" ، "ترجمه متون ساده" و "ترجمه پیشرفته"</font> میباشد که توسط <font color="#CC0000">استاد ترجمه دانشگاه دولتی</font> ارائه میگردد.</font><br></font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#330033"><font color="#000000">تسلط کاربردی بر گرامر زبان انگلیسی (فراگیری تمامی مهارت‌های گرامر آزمون تافل بدون نیاز به حفظ فرمول‌های گرامری)</font></font></font></li></ul></div></div><div align="right"><div align="justify"><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">تسلط بر کار با فرهنگ لغات یک زبانه به عنوان ابزار اصلی مترجم حرفه‌ای</font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">فراگیری اصول و روش کاربردی ترجمه</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">&nbsp;ارتقاء مهارت خواندن و درک مطلب و ترجمه متون انگلیسی تا سطح پیشرفته</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">&nbsp;گسترش کاربردی دامنه لغات تا سطح متوسط</font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2">اعطای مدرک پایان دوره معتبر از سوی موسسه:مورد تایید سازمان آموزش و پرورش و قابل ارائه در نهادهای دولتی و خصوصی</font></font></font></li></ul></div><div align="right"><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">باتوجه به ارائه مطالب ازسطح پایه،</font><font size="2">برای شرکت در این دوره تنها </font><font size="2">دانش </font><font size="2"> زبانی مقدماتی موردنیاز است.</font><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font><table style="border: 1px solid rgb(255, 102, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #009900; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><font size="2" color="#FF0000" face="Mihan-Iransans"><font size="3">دوره آموزش فن ترجمه متون عمومی<br></font></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلاسها به صورت یک یا دو جلسه در هفته و در محل موسسه فردای بهتر تشکیل میشود.</font><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">کل دوره 40 جلسه میباشد.</font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/4" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></font><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></font></div></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><br></font><table style="border: 1px solid rgb(0, 153, 0); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 11px; width: 100%;" align="" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #009900; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><font size="3" color="#006600" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش فن ترجمه متون تخصصی</font><br><font size="2" color="#006600" face="Mihan-Iransans">(ویژه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد)</font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="2" color="#000000" face="Mihan-Iransans">کلاسها به صورت یک یا دو جلسه در هفته و در محل موسسه فردای بهتر تشکیل میشود.</font><font size="2" color="#330033" face="Mihan-Iransans"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">کل دوره 50 جلسه میباشد.</font></font></font></div><div align="center"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/4" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></font><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></a></div></td></tr></tbody></table><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Iransans"><b><font style="font-size: 14px;"><font style="font-size: 14px;"><font style="font-size: 14px; "><font size="4"><font size="1">&nbsp;</font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/bb12.gif" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></font></font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2015-04-14T08:22:02+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز محصولات زبانمند http://www.zabanmand.ir/post/18 <div align="justify"><font size="2" color="#006600"> <font face="Mihan-Iransans"> </font></font><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2" color="#006600" face="Mihan-Iransans"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/spinner.gif" alt="" width="12" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="12"> در این صفحه بهترین و به روزترین کتابها و برنامه های موبایل و کامپیوتر در حوزه آموزش زبان انگلیسی به شکل گلچین شده معرفی میشوند. پیشنهاد میکنیم به هیچ وجه آنها را از دست ندهید.</font></font></div><hr><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font color="#3366FF"><font size="3" color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">دفتر لغت زبانمند: راه حل نهایی یادگیری بدون فراموشی لغات انگلیسی<br></font></font></font><br><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این دفتر لغت توسط استاد مجموعه و با بهره‌گیری از تجربه بیش از 14 سال تدریس زبان انگلیسی و همچنین پیاده سازی نتایج تحقیق چندین محقق حوزه آموزش زبان انگلیسی طراحی و تولید شده است. دارا بودن برنامه‌ای زمان بندی شده برای ثبت و مرور لغات از ویژگی‌های منحصر به فرد این دفتر لغت می‌باشد.</font></font><br></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Zabanmand.ir_Vocabulary_notebook.jpg" alt="دفتر لغت زبانمند" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></font></font><div align="right"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><u><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif">&nbsp;<font color="#3333FF"> </font></font></span></u></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><font color="#3333FF"><font size="3">خرید دفتر لغت زبانمند ( به مبلغ 8000 تومان)</font></font></font></font></font></span></a><br><font color="#3333FF"><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></font></font><br></font></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "></span></font>این دفتر لغت برای زبان‌آموزان سایت زبانمند به صورت رایگان عرضه می‌شود و سایر علاقمندان می‌توانند برای دریافت این دفتر از طریق نشانی ایمیل یا تلگرام درج شده در صفحه <a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title="">"تماس"</a>&nbsp; درخواست خرید خود را اعلام نمایند. پس از واریز وجه، فایل PDF آماده چاپ به ایمیل متقاضیان ارسال خواهد شد.</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><hr><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><font color="#3366FF"><b><br></b><font size="3" color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold">دانلود فرهنگ لغت و دیکشنری </font></font></font><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-IransansBold"><font size="3">BlueDict (نسخه Pro- خریداری شده و بدون محدودیت)</font></font><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/bluedict_3_zabanmand.ir.png" alt="bluedict_3_zabanmand.ir" width="238" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="398">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/bluedict_2_zabanmand.ir.png" alt="bluedict_2_zabanmand.ir" width="241" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="399"></font><br></div><font face="Mihan-IransansLight"><br><br><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><u><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/104.gif">&nbsp;<font color="#3333FF"> </font></font></span></u></font><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><font color="#3333FF"><font size="3">خرید نسخه PRO برنامه BlueDict اختصاصی سایت زبانمند ( به مبلغ 7000 تومان)</font></font></font></font></font></span></a><br><font color="#3333FF"><font size="1"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></font></font><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3333FF"><font color="#3333FF"></font></font></font></font></span></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نسخه حرفه‌ای این برنامه برای زبان‌آموزان سایت زبانمند به صورت رایگان عرضه می‌شود و سایر علاقمندان می‌توانند برای دریافت این برنامه از طریق نشانی ایمیل یا تلگرام درج شده در صفحه <a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title="">"تماس"</a>&nbsp; درخواست خرید خود را اعلام نمایند. پس از واریز وجه، برنامه به ایمیل متقاضیان ارسال خواهد شد.</font></div><font face="Mihan-IransansLight"><u><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><font color="#CC0000"><font color="#009900"><b><font size="2"><br></font></b></font><font color="#000099"><b><font size="2"><a href="http://dl.apktops.ir/apps/2014/04/Bluedict_Database_apktops.ir.rar" rel="bookmark" target="_self" title="دانلود دیکشنری ها"><br></a></font></b></font></font></span></u></font><hr><font face="Mihan-IransansLight"><br> </font> text/html 2015-04-02T07:55:52+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز خدمات تخصصی زبانمند در زمینه آزمون IELTS http://www.zabanmand.ir/post/28 <hr><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font></font></font><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;color:#FFFFFF;background-color:#663333;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align="right"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font style="font-size: 14px; "><font size="4">خدمات تخصصی زبانمند در زمینه آزمون IELTS<br>در سایت "آیلتس آکادمیک"<br></font></font></b></font></div></td></tr></tbody></table><font face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><b><font size="3"><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b><font style="font-size: 14px; "><font size="4"><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);"></span></font></font></b></font></font><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b><font style="font-size: 14px; "><font size="4"><font color="#000000"><font color="#3333FF"><font size="1">&nbsp; </font></font></font><br></font></font></b></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><b><font style="font-size: 14px; "><font size="4"><a href="http://ielts-academic.ir/" target="" title="">IELTS-Academic.ir</a></font></font></b></font></font><br></div><div align="right"><div align="justify"><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">این خدمات شامل تصحیح حضوری و غیرحضوری تمرینات مبحث رایتینگ (Writing: Task 1 , 2) و همچنین اسپیکینگ (Speaking: Task 1, 2, 3) آزمون آیلتس (IELTS) </font><font size="2" face="Mihan-Iransans">می‌شود. به این صورت که متقاضیان این آزمون قبل از تصمیم به ثبت نام در این آزمون و پرداخت هزینه نسبتا بالای آن میتوانند پیش‌بینی نسبتاً دقیقی از نمره‌ی خود در این مباحث به دست بیاورند و در صورت نزدیک بودن مهارت زبانی آنها به نمره‌ی مورد نظر خود ثبت نام را انجام دهند. </font></li></ul></div><ul><li><font size="2" color="#CC0000" face="Mihan-Iransans">شرکت در این برنامه می‌تواند متقاضی آزمون را از نقاط ضعف و قوت او آگاه سازد تا وی بتواند به بهترین نحو زمان و انرژی خود را به صورت هدف‌مند برای رسیدن به نمره مورد نظر صرف کند.</font></li></ul><div align="justify"><ul><li><font size="2" face="Mihan-Iransans">اطلاعات بیشتر در سایت <a href="http://ielts-academic.ir/" target="" title="">"آیلتس آکادمیک"</a></font></li></ul></div></div> text/html 2015-03-29T19:16:45+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز نتایج نظرسنجی از دانشجویان گذشته http://www.zabanmand.ir/post/20 <font face="Mihan-IransansLight"> </font><div align="center"><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330033" size="2">در این قسمت نتایج ارزشیابی انجام شده توسط دانشجویان گذشته به نمایش گذاشته میشود.</font><font face="Mihan-IransansLight" color="#330033" size="2">نتایج به ترتیب زمانی قرار گرفته اند.</font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000"><b><font size="2">1.</font></b><b><font size="2"> نتایج ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه امین</font></b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF" size="2"><b>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000"><b><font size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8196942792/Amin_University_Students_Evaluation1.jpg" target="" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8196942834/Amin_University_Students_Evaluation1_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font><font face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF" size="2"><b><br>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000"><b><font size="2"><a href="http://s3.picofile.com/file/8196942818/Amin_University_Students_Evaluation2.jpg" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8196942876/Amin_University_Students_Evaluation2_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></font></b></font><font face="Mihan-IransansLight"><b><font size="2"><br>&nbsp;</font></b><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000"><b><font size="2">2. نتایج ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه کاشان</font></b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><br><font color="#3333FF" size="2"><b>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8196922234/University_of_Kashan_Students_Evaluation1.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8196926242/University_of_Kashan_Students_Evaluation1_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><font color="#3333FF" size="2"><b>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8196922250/University_of_Kashan_Students_Evaluation2.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8196926342/University_of_Kashan_Students_Evaluation2_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><b><font size="2"><br></font></b><b><font size="2"><font color="#3333FF" size="2"><b>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font> </font></b><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8196922334/University_of_Kashan_Students_Evaluation3.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8196926418/University_of_Kashan_Students_Evaluation3_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></font><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="right"><font face="Mihan-IransansLight" color="#CC0000"><b><font size="2">3. نتایج ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه اصفهان</font></b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF" size="2"><b><br>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8196922068/University_of_Isfahan_Students_Evaluation1.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8196926142/University_of_Isfahan_Students_Evaluation1_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" color="#3333FF" size="2"><b>(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)</b></font><font face="Mihan-IransansLight"><br><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8196922150/University_of_Isfahan_Students_Evaluation3.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/8196926200/University_of_Isfahan_Students_Evaluation3_thumb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br></font></div><font face="Mihan-IransansLight"><br><br></font></div></div><font face="Mihan-IransansLight"> </font> text/html 2015-03-25T08:17:00+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز دوره مجازی آموزش خواندن و ترجمه متن http://www.zabanmand.ir/post/19 <div align="justify"><div align="center"><div style="text-align: center;"><a href="http://textdoc.ir/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/739/2214518/textdoc.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans" style="" color="#000066">برای شرکت در&nbsp;دوره های آموزش غیرحضوری فن ترجمه&nbsp; انگلیسی به وب سایت اختصاصی آموزش های مجازی ما به آدرس&nbsp;</font><a href="http://textdoc.ir/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans">www.textdoc.ir</font></a><font face="Mihan-Iransans" style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans;">مراجعه بفرمائید.</span></font></div><div align="center"><br></div></div></div> text/html 2015-01-29T09:39:51+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز خدمات ترجمه کتبی و شفاهی زبانمند http://www.zabanmand.ir/post/31 <font size="2"> <font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><br></font></font></font><hr><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><br></font></font></font><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">گواهی فعالیت به عنوان مترجم شفاهی دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></font></font></font></font><br></div><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold"><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font></font><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></font></p><hr><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000"><br>گواهی فعالیت&nbsp; به عنوان مترجم </font></font></font><font size="2" color="#CC0000" face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font size="3">وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000"><br></font></font></font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"><br></font></p><hr><div align="right"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3"><br>در جدول‌های&nbsp; لیست قیمت و حداقل دستمزد انواع <strong>خدمات ترجمه سایت زبانمند</strong> در <strong>سال ۱۳۹۵</strong></font><font size="3"> بر اساس استانداردهای جهانی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران&nbsp; ذکر شده است. </font></font></font></font></div><p align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><table width="567" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" height="143"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter" colspan="2"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><strong>تعرفه ترجمه کتبی</strong></font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">زبان</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هزینه هر کلمه (به تومان)</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">انگلیسی به فارسی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">50</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فارسی به انگلیسی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">100</font></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><table width="569" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" height="123"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter" colspan="3"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><strong>تعرفه ترجمه شفاهی</strong></font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نوع خدمات</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">انگلیسی - فارسی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نوع تعرفه</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه پیاپی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">90,000</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ساعتی (به تومان)</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم همراه</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">300,000</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">روزانه 4 ساعت (به تومان)</font></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><table width="569" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" height="123"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter" colspan="4"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><strong>تعرفه ترجمه نوار و فیلم (انگلیسی - فارسی)</strong></font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نوع خدمات</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">انگلیسی به فارسی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فارسی به انگلیسی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نوع تعرفه</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پیاده سازی به زبان اصلی</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5000</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">-</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دقیقه‌ای (تومان)</font></td> </tr> <tr> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پیاده‌سازی + ترجمه</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">12000</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">20000</font></td> <td class="rtecenter"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دقیقه‌ای (تومان)</font></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<br></font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2"> </font></div> text/html 2015-01-01T11:00:03+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز دوره آموزش ترجمه و تربیت مترجم http://www.zabanmand.ir/post/4 <font face="Mihan-Iransans"> <font size="2"> </font></font><div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/bb12.gif" alt="" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>با گذشت 13 سال از اولین تجربه تدریس ترجمه به دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه سنایی اصفهان و با پشت سر گذاشتن کنکور دکتری سال 91 با ظرفیت 10 نفر در کل کشور و پذیرفته شدن به عنوان یکی از اولین ورودی های مقطع دکتری ترجمه در دانشگاه اصفهان و ادامه تدریس ترجمه در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کاشان، مفتخریم که برای نخستین بار اقدام به راه اندازی دوره تربیت مترجم با شیوه ای برخواسته از تجربه و تخصص نموده ایم.</font></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font color="#000000">افراد زیادی تنها با انگیزه کسب مهارت در درک و ترجمه متون انگلیسی در کلاسهای آموزش زبان شرکت میکنند و نیازی به مهارتهای دیگر از جمله صحبت کردن، شنیدن و نوشتن ندارند اما به خاطر در دسترس نداشتن دوره ای که مستقیما آنها را به این هدفشان برساند به ناچار چندین برابر آنچه واقعا لازم است زمان و هزینه صرف این هدف خود میکنند.<br></font></font></font></div><div align="justify"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br><br></font><div align="right"><div align="justify"><font size="2" color="#330033" face="Mihan-Iransans">آنچه در این دوره آموزش داده میشود <font color="#CC0000">مطالب کلیدی دروس اصلی رشته مترجمی زبان انگلیسی</font> از جمله "<font color="#CC0000">اصول و روش ترجمه" ، "ترجمه متون ساده" و "ترجمه پیشرفته"</font> میباشد که توسط <font color="#FF0000">ا<font color="#CC0000">ستاد ترجمه دانشگاه دولتی</font></font> در محل موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر ارائه میگردد.</font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#990000"><b><br></b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21">تسلط کاربردی بر گرامر&nbsp; زبان انگلیسی (فراگیری تمامی مهارت‌های گرامر آزمون تافل بدون نیاز به حفظ فرمول‌های گرامری)<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21"></font>تسلط بر کار با فرهنگ لغات یک زبانه به عنوان ابزار اصلی مترجم حرفه‌ای<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21"></font>فراگیری اصول و روش کاربردی ترجمه<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21"></font> ارتقاء مهارت خواندن و درک مطلب و ترجمه متون انگلیسی تا سطح پیشرفته<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21"></font> گسترش کاربردی دامنه لغات تا سطح متوسط<br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><b><font size="2"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" width="21" height="21"></font></font> </span></font></font></b></b></font><font size="2"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ا</span>عطای مدرک پایان دوره معتبر از سوی موسسه: مورد تایید سازمان آموزش و پرورش و قابل ارائه در نهادهای دولتی و غیر دولتی<br></font><br></font></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/4" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></a></font></div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2014-12-31T08:16:45+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز آموزش زبان انگلیسی از پایه تا IELTS و TOEFL http://www.zabanmand.ir/post/8 <font face="Mihan-Iransans"> </font><font size="2"><div><div align="right"><div align="justify"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-Iransans"><b>آشتی سیستم آموزشی کشور با زبان</b></font><font face="Mihan-Iransans"><br><br>خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد هستیم که متولیان امر آموزش در کشورمان پس از سالها بی مهری به مساله زبان و زبان آموزی ، سرانجام درهای آشتی را رو به آن باز کرده اند. پی بردن به اهمیت تسلط جامعه علمی کشور به زبان علم، ضرورت محدود نکردن ذهن پویا و خلاق جوان ایرانی به دانش داخلی ، به روز نبودن و کیفیت پایین بسیاری از ترجمه های صورت گرفته از منابع خارجی و احساس نیاز شدید به&nbsp; عرضه داشتن پیشرفتها و دستاوردهای کشورمان به جامعه جهانی به شکلی صحیح و درخور شان ایرانی ، تنها گوشه ای از عواملی هستند که مسئولین آموزش کشور را بر آن داشته که بیش از پیش به نقش کلیدی تسلط بر زبان های خارجی تاکید کنند.<br><br>نمود خارجی چنین تغییر نگرشهایی به زبان را میتوان حضور سوالات آن در آزمونهای تحصیلات عالی از جمله آزمونهای ورودی مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) ،صفهای طولانی شرکت کنندگان در آزمونهای بین المللی و ملی زبان انگلیسی نظیر TOEFL,IELTS,GRE,MSRT,TOLIMO و وجود درس زبان در تقریبا تمامی آزمونهای استخدامی کشور و اهمیت آن در مصاحبه های شغلی (از منشی گری تا بالاترین رتبه های اداری) و بسیاری موارد دیگر شاهد بود.<br><br><font size="3" color="#CC0000"><b>زبان برای زندگی بهتر</b></font><br><br>ممکن است در ابتدا این جمله برای شما تنها یک شعار به نظر بیاید اما اندکی تامل و تفکر در روشهای پرکردن اوقات روزانه خودمان و فرزندانمان کافی است تا به این مسئله اعتراف کنیم که نمیتوانیم ساعات غیر کاریمان را جز با دیدن فیلم و سریالهای غالبا کم محتوی و با مضمونهای کلیشه ای و طنزهای بسیار سبک پرکنیم.<br><br>اما اگر شما جزء آن دسته از افراد جامعه باشید که ارزش زمان خود را بیشتر از اکثریت اعضای جامعه میدانند، ممکن است روی به خواندن مجلات علمی منتشر شده در کشور بیاورید تا دانش خود را به روز نگه دارید و دقایقی چند نیز به سرانه حقیر مطالعه در کشورمان بیافزایید، یقینا این موضوع را احساس کرده اید که به سختی میتوانید مطالب مورد علاقه تان را در میان صفحات کوچک و تزیین شده با آگهی های رنگارنگ و زیبا پیدا کنید. اگرهم خو ش شانس باشید و سردبیر مجله مورد نظر علایق یکسانی با شما داشته باشد ممکن است از کیفیت پایین ترجمه های صورت گرفته احساس سرخوردگی کنید.<br><br>شاید هم اصلا علاقه ای به مطالعه نداشته باشید و بخواهید چند صباح دنیا را بر لب جویی بنشینید و گذر عمر ببینید. و ممکن است علاقمند باشید این جوی زیبا در سرزمینی دگر و آب و هوایی و مردمانی دگر قرار داشته باشد و شاید نخواهید برای رفع کوچکترین و شخصیترین نیازهای خود از ایما و اشاره استفاده کنید و یا در بهترین حالت مترجمتان را صدا بزنید تا به جای شما و برای شما صحبت کنند. گفتگو با مردم آن سرزمین به زبان خودشان لذت سفر را دوصدچندان میکند.<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3" color="#CC0000">زبان آموزی در کلاسهای عمومی</font><br><br></b></font>احتمالا شما که در حال خواندن این سطرها هستید با نحوه برگزاری کلاسها در موسسات آموزش زبان آشنا هستید و شاید تجربه حضور در چنین کلاسهایی را هم داشته اید. کلاسهایی که جمعیتشان غالبا به 15 نفر یا بیشتر میرسد و برای به پایان رساندن یک دوره آموزشی کامل (به عنوان مثال تمام کتابهای Interchange و یا Top Notchو ...) باید حدود 12 ترم در کلاسها حضور داشته باشید. طولانی بودن فرایند زبان آموزی در این کلاسها یک مزیت به شمار میاید اما گاها به دلیل مشکلات و مشغله هایی که در طی مدت طولانی برای فرد زبان آموز پیش میاید ،دوره ها نیمه کاره رها میشوند و در بعضی مواقع نیز به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد افراد یک کلاس خاص،موسسات از برگزاری ترمهای بعد خوددداری میکنند(شاید شما هم در قفسه کتابهایتان کتاب Interchange&nbsp; زرد رنگ و یا کتاب معروف 504 واژه - که جز صفحه اول و دوم آن صفحات دیگر از روز اول هم نوتر هستند-&nbsp; را داشته باشید!)<br><br>و مهمتر از آن نبودن یک سیستم ارزشیابی دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در موسسات زبان است.غالب موسسات موجود در کشور به برگزاری یک امتحان پایان ترم و بعضا یک امتحان دیگر به عنوان میان ترم بسنده میکنند و زبان آموزان کمتر از مشکلات خود در امتحان آگاه میشوند. به عبارت دیگر امتحان تنها ابزار سنجش دانش محسوب میشود و نه وسیله ای برای شناخت و رفع نقاط ضعف زبان آموزان<strong>.<br><br></strong></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><strong><font size="4" color="#009900">مسیر ما از پایه تا IELTS </font><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/CEFRfinal.jpg" alt="" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></strong></font><br><font face="Mihan-Iransans"><strong></strong></font></div><font face="Mihan-Iransans"><strong><font size="3" color="#CC0000"><br>چرا کتابهای American English File ؟</font></strong><br><br>&nbsp;کتاب American English File توانسته با بهره گیری از موضوعات به روز&nbsp; و متون ارتباط محور، دانشجویان را به سوی برقراری ارتباطات موثر و خلاق به زبان انگلیسی سوق داده و با تمرکز ویژه ای که بر مهارتهای چهارگانه از طریق منابع گوناگون و متنوع خود دارد ، دانش عمومی و محاوره ای زبان انگلیسی را همزمان افزایش دهد .<br><br>این کتاب با تمرکز ویژه بر تلفظ صحیح که متاسفانه در سیستم آموزش زبان انگلیسی در ایران مغفول مانده، سعی در بهبود و زیبایی تلفظ دانشجویان با لهجه آمریکایی دارد .<br><br>نکته ای که در بسیاری از کتابهای آموزش زبان انگلیسی مغفول مانده، عدم جذابیت متنهای آن حتی برای افراد انگلیسی زبان است. نکته اینجاست که اگر کتابی برای متکلمین زبان مادری خود جذاب نباشد چگونه می تواند برای زبان آموزان دیگر کشورها جذاب باشد؟! ویژگی اصلی این کتاب این است که متنهای آن هم برای انگلیسی زبانان و هم غیر انگلیسی زبانان جذاب بوده و این واقعیت در نظرسنجی های مختلف موسسات آموزش زبان انگلیسی بین المللی به اثبات رسیده است .<br><br>از خصوصیات دیگر این کتاب می توان بر تاکیدش بر مباحثی نام برد که به طور روزمره برای تمامی اقشار جامعه اتفاق می افتد و میل دانشجویان برای برقراری ارتباطات بیشتر به زبان دوم را ترغیب می کند .<strong><br><br><font size="3" color="#CC0000">چرا شرکت در دوره های آموزش زبان انگلیسی زبانمند؟</font><br><br></strong></font></div><div align="center"><font color="#000066" face="Mihan-Iransans"><b>گواهی شرکت استاد دوره ها در دوره تربیت مدرس کتابهای American English File از طرف انتشارات دانشگاه Oxford انگلستان</b></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/AEF_certificate.jpg" alt="گواهی شرکت در دوره تربیت مدرس کتب American English File" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></div></div></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><font color="#CC0000"><br>دوره های زبانمند از ویژگی های منحصر به فرد زیر برخوردارند:</font></b><br><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">تدریس توسط استاد دانشگاه (رتبه برتر کنکور دکتری) با بیش از 12 سال سابقه تدریس موفق در دانشگاه های دولتی (دانشگاه اصفهان و دانشگاه کاشان) و موسسات آموزش زبان انگلیسی (دانش پژوهان، نوین صدرا-کاویان عمادی-، کیش و...)<br><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"></span></font></span></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font>برخورداری از محاسنی نظیر جمعیت کم کلاس ها(حداکثر 5 نفر)، محیط عاری از استرس، نظم برگزاری کلاسها، اختصاص زمان بسیار بیشتر به هر یک از زبان آموزان،رسیدن به نتیجه مطلوب در مدتی کوتاه<br></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2" color="#990000" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font></font></font></font><font color="#990000">برگزاری 15 آزمون منظم برای هر کتاب (یک آزمون بعد از پایان هر درس+ یک آزمون از نیمه اول کتاب+ یک آزمون از نیمه دوم کتاب+ آزمون پایانی) به همراه تحلیل و بررسی مشکلات تک تک زبان آموزان بعد از هر آزمون <br></font></font></font></font><div align="justify"><blockquote><blockquote><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font color="#990000"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><img src="http://s6.picofile.com/file/8194475300/spinner.gif" alt="" width="15" vspace="0" border="0" hspace="0" height="15" align="bottom"> </font></font></b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><font color="#000000">بر خلاف روال متداول در تقریبا همه موسسات کشور، برای ما آزمون تنها ابزاری برای مشخص شدن صلاحیت یک زبان آموز برای رفتن به کتاب بالاتر به شمار نمی‌رود.بلکه هر آزمون نمایشگر میزان پیشرفت هر زبان آموز و چراغ خطری برای استاد به منظور رفع نقاط ضعف گذشته زبان آموزان قبل از ارائه درس جدید به حساب می‌آید.</font></font></font></font></font></font></font></font></blockquote></blockquote></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font> برگزار شدن کلاسها در محیطی رسمی و تحت نظارت سازمان آموزش و پرورش (موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر واقع در خیابان هزارجریب)<br><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="2"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"></span></font></span></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font>اعطای مدرک پایان دوره معتبر از سوی موسسه: مورد تایید سازمان آموزش و پرورش و قابل ارائه در نهادهای دولتی و غیر دولتی<br><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"></span></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font>موفقیت های افتخارآفرین فارغ التحصیلان این دوره ها از جمله موفقیت در آزمون TOEFL و IELTS، کسب نمرات بالا در جلسات مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری، موفقیت در آزمونهای جذب مدرس زبان انگلیسی و موفقیت در مصاحبه های دریافت اقامت و بورسیه تحصیلی<br></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></font>پرداخت شهریه به صورت اقساط</font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br></font><div align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><img src="http://s6.picofile.com/file/8194475300/spinner.gif" alt="" width="15" vspace="0" border="0" hspace="0" height="15" align="bottom"></font></font></b><b><font size="2"> </font></b><font size="2"><font color="#000066">زبان آموزان<i> </i>زبانمند با شرکت در کلاسی با جمعیتی حداقل یک سوم کلاسهای عادی، شهریه ای معادل دو برابر آن کلاسها پرداخت می نمایند و در نهایت با توجه به اتمام کل دوره در زمانی بسیار کوتاه تر و کیفیتی به مراتب بالاتر، هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان برنده هستند.</font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font color="#000099"><b><font size="2"><font style="font-size: 14px; "><br></font></font></b></font></font></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.zabanmand.ir/post/8" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/more.gif" alt="اطلاعات بیشتر" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></a><br><br><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/register.gif" alt="ثبت نام" vspace="0" border="0" hspace="0" align="bottom"></a><br></font> </div><font face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2014-09-21T07:20:26+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز صفحه ارتباط با دانشجویان http://www.zabanmand.ir/post/22 <font size="2"> <font color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"> ترجمه نوار و فیلم: </font></font></font></font><font color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans">دانشگاه کاشان<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <font color="#000099">با توجه به وجود امکانات بیشتر در برنامه Ulead VideoStudio میتوانید از این برنامه نیز استفاده نمائید. صفحه دانلود برنامه: <a href="http://p30download.com/fa/entry/564/" target="" title="">http://p30download.com/fa/entry/564/</a> </font></font></font></font></font></font><div align="left"><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> برای انجام تمرین مربوط به دوبله فیلم <font color="#990000"><b>در گروه های حداکثر 3 نفره</b></font> به ترتیب زیر عمل کنید:<br>1. برنامه Full Video Audio Mixer را از لینک مقابل دانلود و بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. <a href="https://dl5.patoghu.com/dlpatogh/92/dey/7/Full_Video_Audio_Mixer_v4.5_FnZnL%21_%5bwww.Patoghu.com%5d.zip?523698541" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#990000"> پسورد فایل فشرده </font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#990000">www.patoghu.com است.</font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">2. به دلخواه خود یک کلیپ تصویری به طول حداقل 2 دقیقه انتخاب کنید.<br>3. با استفاده از گزینه Cut Mute Video صدای کلیپ اصلی را حذف کنید.<br>4. صدای خود را </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با رعایت همزمانی صدا و تصویر ضبط کنید. <font color="#990000">(مهمترین مرحله)</font><br></font>5. در قسمت Audio Clip صدای ضبط شده خود را از طریق دکمه Open وارد برنامه کنید.<br>6. در پایان با استفاده از دکمه Mix در پایین برنامه صدای خود را با کلیپی که در مرحله 3 تولید کردید میکس کنید.</font><br></div></div><hr><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"> </font></font></font></font></font>ترجمه متون مطبوعاتی 2: دانشگاه کاشان<br></font></font></font></font></font><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/War_on_the_Poor.pdf" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099">تمرین جلسات</font></font></font></font></font></font></font></font> 30/2/97 و 6/3/97</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></font></font></font><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/RECOMMENDED.pdf" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099">تمرین جلسه</font></font></font></font></font></font></font></font> 16/2/97<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></font></font></font></font></font></font></font></a><br></font></font></font></font></font><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/RECOMMENDED.pdf" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> </font></font></font></font></font></font></font></font></a></font></font></font></font></font><hr><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"> </font></font></font></font></font>بررسی آثار ترجمه شده اسلامی: دانشگاه اصفهان</font><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8315914868/Articles.rar.html" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">&nbsp;</font></font></font></a><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Translation02.pdf" target="" title="">دریافت فایل <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a> </font></font></font></font></font></font></font><br><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"></font></font></font></font><hr><font size="2" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"> </font></font></font></font></font>ترجمه 2: دانشگاه اصفهان</font></font><div align="right"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">&nbsp;<a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Translation02.pdf" target="" title="">دریافت فایل <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a> </font><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Advanced_Translation.pdf" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" color="#000000"> </font></font></font></a></font></font><hr><font size="2" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/57.gif"> </font></font></font></font></font>ترجمه نوار و فیلم 2: دانشگاه اصفهان</font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268380476/Session_2.ogg.html" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099">تمرین جلسه 2<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif">&nbsp; </font></font></font></font></font></font></font></font></a></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/9U3Jb2" target="" title="">تمرین جلسه 4<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8271526434/Mutant_Planet.mp3.html" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099">تمرین جلسه 6</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><a href="https://goo.gl/9U3Jb2" target="" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8272390118/Genghis_Khan.mp3.html" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099">تمرین جلسه 7</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></a></font></font></font></font><br></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><a href="http://cdn5.iranseda.ir/tvDownload/?vid=1049421" target="" title="">تمرین جلسه 8<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><a href="http://headend2.iranseda.ir/downloadFile/?vid=223579_6&amp;VALID=TRUE" target="" title="">تمرین جلسه 10<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8277536276/Noam_Chomsky_The_Propaganda_Model.mp3.html" target="" title="">تمرین جلسه 11<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif"></a></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><xml><w:worddocument><w:trackmoves><w:trackformatting><w:punctuationkerning><w:validateagainstschemas><w:donotpromoteqf><m:mathpr><m:mathfont m:val="Cambria Math"><m:brkbin m:val="before"><m:brkbinsub m:val="--"><m:smallfrac m:val="off"><m:dispdef><m:lmargin m:val="0"><m:rmargin m:val="0"><m:defjc m:val="centerGroup"><m:wrapindent m:val="1440"><m:intlim m:val="subSup"><m:narylim m:val="undOvr"></m:narylim></m:intlim></m:wrapindent></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac></m:brkbinsub></m:brkbin></m:mathfont></m:mathpr></w:donotpromoteqf></w:validateagainstschemas></w:punctuationkerning></w:trackformatting></w:trackmoves></w:worddocument></xml><!--[endif][if gte mso 9]--><xml> <w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"> <w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"> <w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"> <w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"> <w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"> <w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"> <w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"> <w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"> <w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"> <w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"> <w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"> <w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"> <w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"> <w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"> </w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:lsdexception></w:latentstyles> </xml><!--[endif][if gte mso 10]--> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font color="#000099"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><!--[endif]</a--></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-03-21T09:48:42+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز آشنایی با استاد دوره ها http://www.zabanmand.ir/post/23 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="center"><div align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>به منظور آشنایی بیشتر شما با استاد دوره ها خلاصه سوابق تحصیلات و تدریس ایشان در این صفحه قرار داده شده است.<br><br></font></div><hr><br></div><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333FF">1- مشخصات فردی : </font></b><br></font></p><div align="right"> </div><div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" width="586" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="276"> <tbody><tr style="height:157.35pt"> <td style="width:504.7pt; border:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:157.35pt" width="673" valign="top"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; line-height:20%"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="left"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام: صالح</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/Saleh_Delforouz.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام خانوادگی: دلفروز عبدالملکی</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تلفن: 09135710073&nbsp; </font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی محل کار: اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شهید خسروپور(کوی آزادگان)، فرعی 1 ، پلاک 22 ، موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر</font></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Email: <a href="mailto:zabanmand@gmail.com">zabanmand@gmail.com</a></font></p><p dir="LTR" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Academic email address: delforouz@fgn.ui.ac.ir</font></p><p dir="LTR" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Website: <a href="http://www.zabanmand.ir/" target="" title="">www.zabanmand.ir</a></font></p> <p dir="LTR" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; direction:ltr; unicode-bidi:embed"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Telegram ID: (</font><a href="http://telegram.me/tarjomeh902" target="" title=""><font size="2">@Tarjomeh902</font></a><font size="2" face="Mihan-Iransans">)&nbsp;</font><a href="http://telegram.me/tarjomeh902" target="" title="" style=""><font size="2">www.telegram.me/Tarjomeh902</font></a></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="right"> </div><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="center"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></p><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px;" align="" width="585" cellspacing="1" cellpadding="1" height="17"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 100%;"><div align="center"><font color="#006600">&nbsp;</font><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#006600">مترجم رسمی قوه قضائیه- از مهر 96</font></b></font></div><br></td></tr></tbody></table><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>2- سوابق تحصیلات دانشگاهی: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font></p><div align="right"> </div><div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" width="584" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="191"> <tbody><tr style="height:32.65pt"> <td style="width:93.8pt; border-top:1.5pt; border-left:1.0pt; border-bottom:1.0pt; border-right:1.5pt; border-color:#000; border-style: solid; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="125"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مقطع تحصیلی</font></p> </td> <td style="width:1.0in; border-top:solid #000 1.5pt; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="96"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رشتـه</font></p> </td> <td style="width:63.0pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="84"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">معدل کل</font></p> </td> <td style="width:83.5pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه محل تحصیل </font></p> </td> <td style="width:.75in; border-top:solid #000 1.5pt; border-left: solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ ­شروع</font></p> </td> <td style="width:.75in; border-top:solid #000 1.5pt; border-left: solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right: none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریخ پایان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:32.65pt"> <td style="width:93.8pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="125"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دكتری </font></p> </td> <td style="width:1.0in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="96"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">مطالعات ترجمه</font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p> </td> <td style="width:63.0pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="84"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">18.53</font></p> </td> <td style="width:83.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 91</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اردیبهشت 97<br></font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> <tr style="height:32.65pt"> <td style="width:93.8pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="125"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="_Hlk366932408">كارشناسی ارشد</a></font></p> </td> <td style="width:1.0in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="96"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجمی زبان انگلیسی</font></p> </td> <td style="width:63.0pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="84"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">17.67</font></p> </td> <td style="width:83.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p> </td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 86</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اسفند 88</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> <tr style="height:32.65pt"> <td style="width:93.8pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="125"> <p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کارشناسی</font></p> </td> <td style="width:1.0in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="96"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">زبان و ادبیات انگلیسی</font></p> </td> <td style="width:63.0pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="84"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">16.89</font></p> </td> <td style="width:83.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="111"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه سیستان و بلوچستان</font></p> </td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 82</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="width:.75in; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:32.65pt" width="72"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">خرداد 86</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> </tr> </tbody></table> </div><div align="right"> </div><p dir="RTL" style="margin-right:.25in; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>3-سوابق تدریس :</b></font></p><div align="right"> </div><div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" style="border-collapse: collapse; border: medium none;" width="583" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="1917"> <tbody><tr style="height:12.65pt"> <td rowspan="2" style="width:31.7pt; border-top:1.5pt; border-left:1.0pt; border-bottom:1.0pt; border-right:1.5pt; border-color:#000; border-style: solid; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:12.65pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:82.05pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:12.65pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام ­دانشگاه یا مؤسسه­ آموزشی وپژوهشی</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:158.9pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:12.65pt" width="212"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان­ درس­ها</font></p> </td> <td colspan="2" style="width:74.3pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:12.65pt" width="99"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:145.7pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:12.65pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی مؤسسه</font></p> </td> </tr> <tr style="height:10.55pt"> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:10.55pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:10.55pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="_Hlk366933194">1</a></font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.ترجمه متون اقتصادی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.خواندن و درک مفاهیم <br></font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه نوار و فیلم<br>6. ترجمه 1 و 2<br></font></td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر 92</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK24"></a><a name="OLE_LINK23"></a><a name="OLE_LINK32"></a><a name="OLE_LINK31">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</a>-دانشکده زبانهای خارجه</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه کاشان</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.واژه شناسی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه پیشرفته</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.<a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3">بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</a> &nbsp;(1)</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی &nbsp;(2)</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون ساده</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.مبانی نظری ترجمه</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8.ترجمه نوار و فیلم</font></p><p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9.ترجمه متون مطبوعاتی<br></font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11">مهر 92</a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13">ادامه دارد</a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کاشان- بلوار قطب راوندی-دانشگاه کاشان-دانشکده زبانهای خارجی</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"><p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی امین</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.اصول و روش ترجمه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2.بررسی آثار ترجمه شده اسلامی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3.ترجمه متون ساده</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4.مبانی نظری ترجمه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5.ترجمه پیشرفته</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6.ترجمه متون مطبوعاتی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7.روش تحقیق<br></font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهر <a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7">92</a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9">خرداد 95<br></a></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-فولادشهر- موسسه آموزش عالی امین</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه زبانهای خارجی فردای بهتر</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا TOEFL و IELTS در 140 جلسه <br></font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">90</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-خیابان هزارجریب-خیابان شهید خسروپور- فرعی 1 آزادگان- پلاک 22</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه علوم و فنون کیش</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دوره آمادگی IELTS</font></p> <p dir="RTL"><br></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">92</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">93</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- میدان آزادی</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی سنایی اصفهان</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1-بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(1)</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- بررسی آثار ترجمه شده اسلامی(2)</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">3-اصول و روش ترجمه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">4-واژه شناسی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">5-ترجمه متون اقتصادی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">6-ترجمه متون ساده</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7-مبانی نظری ترجمه</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">8-ترجمه پیشرفته (1)</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">9-ترجمه متون عمومی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">10- پروژه کارورزی کاردانی مترجمی انگلیسی <br></font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">87</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">89</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان جمهوری-خیابن خرم- انتهای خیابان شهیدان شرقی- ساختمان خورشید</font></p> </td> </tr> <tr style="height:27.15pt"> <td style="width:31.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="42"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">7</font></p> </td> <td style="width:82.05pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="109"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p> </td> <td style="width:158.9pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="212"> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1.زبان عمومی دانشگاه پیام نور</font></p> <p dir="RTL"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2<a name="OLE_LINK28"></a><a name="OLE_LINK27">. دوره آموزش زبان انگلیسی از پایه تا </a>TOEFL و IELTS</font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">86</font></p> </td> <td style="width:38.3pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="51"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">91</font></p> </td> <td style="width:145.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.15pt" width="194"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه گلشن- موسسه آموزش عالی دانش پژوهان</font></p></td></tr></tbody></table></div><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" color="#3333FF" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;&nbsp; 4- سایر فعالیتها: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font></p><div align="right"> </div><div dir="rtl" align="right"> <table dir="rtl" style="margin-left: 22pt; border-collapse: collapse; border: medium none;" width="580" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" height="405"> <tbody><tr style="height:.25in"> <td rowspan="2" style="width:30.7pt; border-top:1.5pt; border-left:1.0pt; border-bottom:1.0pt; border-right:1.5pt; border-color:#000; border-style: solid; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:.25in" width="41"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ردیف</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:85.7pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:.25in" width="114"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نام­ دانشگاه­ یا مؤسسه­</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آموزشی و پژوهشی</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:160.85pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:.25in" width="214"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عنوان فعالیت</font></p> </td> <td colspan="2" style="width:70.25pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:.25in" width="94"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تاریـخ</font></p> </td> <td rowspan="2" style="width:156.5pt; border-top:solid #000 1.5pt; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:.25in" width="209"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشانی&nbsp; پژوهشگاه</font></p> </td> </tr> <tr style="height:15.0pt"> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:15.0pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شروع</font></p> </td> <td style="width:34.25pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:15.0pt" width="46"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">پایان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:38.6pt"> <td style="width:30.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="41"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1</font></p> </td> <td style="width:85.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 38.6pt" width="114"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه اصفهان</font></p> </td> <td style="width:160.85pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="214"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه وب سایت دانشگاه اصفهان به زبان انگلیسی</font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p> </td> <td style="width:34.25pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="46"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1394</font></p> </td> <td style="width:156.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="209"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اصفهان-میدان آزادی-خیابان دانشگاه-دانشگاه اصفهان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:38.6pt"> <td style="width:30.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="41"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2</font></p> </td> <td style="width:85.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 38.6pt" width="114"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شهرداری اصفهان</font></p> </td> <td style="width:160.85pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="214"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ترجمه بنرها و تابلوها و تندیسهای سطح شهر اصفهان و مطالب مربوط به همایش اجلاس سران کشورها <br></font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1393</font></p> </td> <td style="width:34.25pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="46"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ادامه دارد</font></p> </td> <td style="width:156.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.0pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="209"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان</font></p> </td> </tr> <tr style="height:38.6pt"> <td style="width:30.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:solid #000 1.5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="41"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a name="_Hlk366933839">5</a></font></p> </td> <td style="width:85.7pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="114"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p> </td> <td style="width:160.85pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="214"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مترجم شفاهی و مجری کنفرانس در همایش بین المللی</font></p> </td> <td style="width:.5in; border-top:none; border-left:solid #000 1.0pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="48"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بهمن 1389</font></p> <font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></td> <td style="width:34.25pt; border-top:none; border-left:double #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="46"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> <td style="width:156.5pt; border-top:none; border-left:solid #000 1.5pt; border-bottom:solid #000 1.5pt; border-right:none; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:38.6pt" width="209"> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دانشگاه صنعتی مالک اشتر</font></p> <p dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> </td> </tr> </tbody></table> </div><div align="right"> </div><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;</font></font></p><hr><p dir="RTL" style="text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="right"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;&nbsp; <font color="#CC0000"><font size="3">گواهی </font></font></font></font><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans">فعالیت به عنوان مترجم شفاهی</font><br><br></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"> </font><font face="Mihan-Iransans"> </font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/interpreter.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><hr><p align="right"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600"><font size="3" color="#CC0000">گواهی فعالیت به عنوان مترجم کتبی</font></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/514/1541900/translation_pro.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" border="0" hspace="0"></font></p><div align="right"><br><div align="center"><a href="http://zabanmand.ir/extrapage/contact_us" target="" title=""><font size="3" color="#CC0000" face="Mihan-Iransans">مشاهده مدارک و مستندات بیشتر از استاد دوره ها</font></a></div></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2013-09-03T07:58:32+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز دوره آمادگی آزمون ناتی سی سی ال NAATI CCL http://www.zabanmand.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">طبق اعلام رسمی سازمان ناتی استرالیا در پی شیوع ویروس کووید-</span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۱۹</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> آزمون ناتی تا پایان دسامبر </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۰۲۰&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">به طور آنلاین برگزار خواهد شد. </span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" color="#33cc00" size="3"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی چیست ؟</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">از ابتدای سال </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۰۱۸</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">به امید تازه‌ی&nbsp;<b><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">متقاضیان ویزاهای کاری و مهارتی استرالیا</span></b>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">ویزاهای مهمی چون ویزای </span></b><b><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۱۸۹</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">، ویزای </span></b><b><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۱۹۰</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">و</span></b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">&nbsp;<b><span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">ویزای</span></b></span><b><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۴۹۱</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">برای افزودن&nbsp;</span><b><i><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۵</span></i></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span lang="FA" dir="LTR" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></i></b><b><i><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">امتیاز مهاجرتی</span></i></b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">&nbsp;تبدیل شد. آزمون</span><span dir="LTR" style="color: dimgray;">Credentialed Community Language Test (CCL) &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">توسط سازمان ناتی استرالیا که سازمان رسمی تایید استانداردهای ترجمه و تایید صلاحیت مترجمان رسمی و همزمان است در استرالیا است، برگزار می‌شود. اما قبولی در این آزمون&nbsp; به منظور ارزیابی توانایی های زبانی شما در زندگی روزمره در سطح جامعه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33cc00"><b><span lang="AR-SA" style="">تغییر شرایط برگزاری آنلاین آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی قبل و بعد از شیوع کرونا</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">ناتی همواره به صورت حضوری و تنها در شهرهای آدلاید، بریزبن، کانبرا، هوبارت، ملبورن، پرت وسیدنی برگزار شده است. این آزمون معمولا هر دو ماه یکبار و در روزهای محدودی از ماه های تعیین شده برگزار می شد. بنابراین متقاضیان پس از ثبت نام اولیه با توجه به روزهای خالی، مرکز مورد نظر خود را مشخص می‌کردند و در صورت پر بودن وقت ها در شهر مورد سکونت خود، مجبور بودند برای شرکت در آزمون به شهرهای دیگر مسافرت کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">با شیوع ویروس کرونا مسافرت و حضور در جمع غیر ممکن شده است. بر این اساس داوطلبانی که برای شرکت در امتحان ناتی در آوریل و جولای</span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۰۲۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> ثبت نام کرده بودند قادر نخواهند بود در آزمون حضوری ناتی شرکت کنند اما امکان شرکت در آزمون به صورت آنلاین برای تمامی متقاضیان تا دسامبر سال </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۰۲۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> فراهم شده است. </span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" color="#33cc00" size="3"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">مهلت ثبت نام&nbsp; و نحوه ثبت نام در آزمون آنلاین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">برای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">مهلت خاصی وجود ندارد زیرا همواره تاریخ های مشخصی برای برگزاری آزمون در نظر گرفته میشود. با این وجود با توجه به شرایط برگزاری آنلاین آزمون قطعا تعداد متقاضیان بیشتر خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">ثبت نام در آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">شامل </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۵</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> مرحله است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span dir="LTR" style="color: dimgray;">5 </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">مرحله ثبت نام آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">ابتدا وارد سایت ناتی شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:naati.com.au<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">در میانه صفحه وارد قسمت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Log in to myNAATI </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">شوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">با وارد کردن نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و ایمیل، حساب کاربری بسازید. دقت کنید آدرس ایمیل دقیق باشد زیرا ناتی از طریق آدرس وارد شده، ایمیلی حاوی پسورد موقت و شماره مشتری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Customer No.) </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">برایتان خواهد فرستاد که باید پس از استفاده از پسورد دریافت شده برای ورود به سایت، پسورد جدیدی انتخاب نمایید. شماره مشتری نیز برای پر کردن فرم درخواست ضرورری است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">پس از ورود به پروفایل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> myNAATI</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، گزینه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> SUBMIT AN APPLICATION </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">را انتخاب کنید. سپس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CREDENTIALED COMMUNITY LANGUAGE TESTING (CCL) </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">را انتخاب کنید و فرم درخواست را مشاهده خواهید کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">5.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">فرم درخواست شامل اطلاعات شخصی شماست. دقت کنید &nbsp;در مورد آدرس، گزینه&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">Overseas&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">را</span></b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">&nbsp;انتخاب کنید و پس از وارد کردن شماره تلفن، در جواب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Why are you taking this test? </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">حتما مورد سوم که کسب امتیاز آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> &nbsp;CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">است را انتخاب کرده باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. (To obtain Credentialed Community Language Points)<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">6.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">فارسی را به عنوان زبان دلخواه غیر از انگلیسی در آزمون انتخاب کنید و در هنگام انتخاب محل برگزاری تست، گزینه&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">Online, ONL</span></b><span dir="LTR" style="color: dimgray;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">را انتخاب کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">7.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">پس از پرکردن اطلاعات شخصی می‌توانید زمان آزمون در ماه های آینده را مشاهده کنید ولی تا قبل از تکمیل و ارسال فرم درخواست و دریافت ایمیل پذیرش درخواستتان از طرف ناتی، قادر به انتخاب زمان نخواهید بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">8.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">در آخرین قسمت، ابتدا عکس پرسنلی </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۳*۴</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> خود را که در </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۶</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> ماه اخیر با پشت زمینه سفید و به حالت تمام رخ گرفته شده است آپلود کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 0in;margin-left:7.5pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.25in; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list .5in;background:white; vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: dimgray;"><span style="mso-list:Ignore">9.<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">سپس اسکن رنگی صفحه اول پاسپورت خود و در صورت عدم دسترسی به پاسپورت گواهینامه رانندگی استرالیایی خود را آپلود کنید. در آخر پس از مطالع مقررات امتحان و شرایط کنسل کردن آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Terms and Conditions)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، حتما گزینه&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">Finish</span></b><span dir="LTR" style="color: dimgray;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">را انتخاب کنید و منتظر ایمیل پذیرش درخواست خود بمانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33cc00"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">هزینه آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی و نحوه پرداخت</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">هزینه شرکت در آزمون </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۸۰۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> دلار استرالیا است. در مرحله پرداخت دقت کنید که حتما گزینه پرداخت آنلاین از طریق کارت اعتباری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (online credit card payment) </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">را انتخاب کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">پس از تکمیل مراحل و پرداخت موفق ایمیلی دریافت می‌کنید که ثبت نام قطعی شما را اعلام می‌کند و چنانچه این ایمیل را دریافت نکنید ثبت نام شما کامل نشده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33cc00"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">فرم و ساختار آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">ناتی آزمون نسبتا ساده ای است. این آزمون بیشتر بر روی توانایی شنیداری و گفتاری شما تمرکز دارد. در واقع شما باید گفتگوی دو نفر را از انگلیسی به فارسی و از فارسی به انگلیسی&nbsp;<b><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">به صورت شفاهی</span></b>&nbsp;ترجمه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">امتحان از&nbsp;<b><span style="border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">دو مکالمه ضبط شده</span></b>&nbsp;بین یک انگلیسی زبان و یک فارسی زبان تشکیل شده است. هر دو&nbsp;<b><span style="border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">مکالمه کوتاه و در حد </span></b></span><b><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۳۰۰</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"> کلمه</span></b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">&nbsp;است اما موضوع مکالمه اول با مکالمه ی دوم متفاوت است. گفتگو ها در این </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> مکالمه ضبط شده، به زندگی عادی و موقعیت های واقعی اختصاص دارد و در محل هایی مانند مراکز درمانی و بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، اداره مهاجرت، مراکز خدمات قضایی، ادارات کار و تامین اجتماعی، بیمه، بانک ها، معاملات ملکی ها و … اتفاق می افتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style=""><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">افراد در مکالمات بسیار شمرده و آرام تر و ساده تر از بخش شنیداری تست تافل یا آیلتس صحبت می‌کنند. قبل از شروع هر مکالمه ابتدا موقعیتی که گفتگو در آن اتفاق می‌افتد برای شما توضیح داده می‌شود. سپس مکالمه به صورت قسمت های </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۳۵</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> کلمه ای که شامل </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲-۳</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> جمله است، برای شما پخش می‌ود و </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۵</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> ثانیه فرصت دارید تا قسمت شنیده شده را ترجمه کنید. در هنگام گوش دادن می‌توانید یادداشت برداری کنید ولی اجازه استفاده از فرهنگ لغت یا هرگونه منبعی استخراج معنی کلمات را ندارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">زمان آزمون </span></b><b><span lang="FA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">۲۰</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: dimgray; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"> دقیقه است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">و به ازای تاخیر یا درخواست تکرار دوباره امتیاز از دست خواهید داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33cc00"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">شرایط برگزاری آزمون آنلاین و امکان تقلب در آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style=""><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="">ناتی</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">آزمون از طریق برنامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> Microsoft Teams</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">که یک بستر ارتباطی و تعامل اینترنتی است، برگزار می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">توجه داشته باشید كه زمان پیش بینی شده برای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">در حدود </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> دقیقه است. اگر آزمون شما بیشتر از این زمان طول بکشد مراقب حق متوقف کردن آزمون را دارد و عملکرد شما تا همان لحظه توفق و نه بعد از آن ارزیابی خواهد شد.همچنین چنانچه به هر دلیلی نقص فنی بوجود آید، ارتباط&nbsp; یا اینترنت قطع شود در صورت عمدی نبودن و نظر مراقب آزمون قطع میشود و در زمان دیگری آزمون دوباره برگزار خواهد شد. پس نگران چنین اتفاقاتی نباشید چون راهکار مناسب برای بررسی و حل آن در نظر گرفته شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" color="#33cc00" size="3"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">نحوه تصحیح آزمون و حد نصاب قبولی</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">تحصیح آزمون حداقل دو نفر حضور دارند و &nbsp;توانایی داوطلب را در برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی و فارسی (یا زبان غیرانگلیسی دیگری) بررسی می‌کنند. دو عامل مهم&nbsp; در ارزشیابی نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. یکی کیفیت ترجمه است که نشان دهنده تسلط فرد به هر دو زبان انگلیسی و فارسی است و دیگری انتخاب درست سبک (رسمی و غیر رسمی) و گونه موقعیتی (گونه اداری، روزنامه‌ای، ورزشی، علمی، تجاری، ادبی و…) در هنگام ترجمه از یک زبان به زبان دیگر است.ترجمه ارائه شده باید بسیار دقیق باشد و داوطلبان در صورت عدم انتقال اطلاعات صحیح، تحریف و ارائه نادرست اطلاعات، حذف اطلاعات و توضیحات اضافه، امتیاز از دست خواهند داد. هر کدام از مصححین به طور جداگانه نتیجه آزمون داوطلبان را بررسی می‌کنند و در صورت اختلاف نظر دو مصحح، نفر سومی نیز نتایج را بررسی خواهد کرد. نتایج از طریق ایمیل ظرف مدت </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۸-۱۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> هفته از تاریخ آزمون ارسال می شوند. اعتبار آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">سه سال است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal; background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">این آزمون شامل دو مکالمه است که هر یک </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۴۵</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> نمره دارد. بنابراین نمره کل آزمون</span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۹۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> خواهد بود. داوطلبان حداقل باید&nbsp; </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۲۹</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> امتیاز از هر مکالمه و در مجموع </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۶۳</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> امتیاز از </span><span lang="FA" style="color: dimgray;">۹۰</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;"> امتیاز را برای قبولی در آزمون کسب کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33cc00"><b style=""><span lang="AR-SA" style="">چطور خود را برای آزمون آماده کنیم؟</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">برای شرکت در آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">علاوه بر تسلط بر هر دو زبان انگلیسی و فارسی، باید مهارت یادداشت برداری، درک مطلب، و مهارت های شنیداری و گفتاری و حتی حافظه خود را تقویت کرده و فنون ترجمه شفاهی را بیاموزیم. خیلی از ما ممکن است بتوانیم به خوبی و بسیار روان انگلیسی صحبت کنیم، به زبان انگلیسی فیلم تماشا کنیم، موسیقی گوش دهیم و اخبار ببینیم و کوچک ترین مشکلی در فهمیدن مطالب انگلیسی نداشته باشیم. اما آیا می‌توانیم به عنوان مترجم، حرف های فارسی یک مهاجر ایرانی&nbsp; را در یک درمانگاه برای یک پزشک استرالیایی که فارسی بلد نیست ترجمه کنیم و بعد توصیه های پزشک را بی کم و کاست به مهاجر فارسی زبان منتقل کنیم؟ شاید برایمان سخت باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style=""><o:p><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">یادتان باشد برای قبولی در آزمون ناتی باید ترجمه ای بی عیب و نقص ارائه کنیم و اطلاعات را بی کم و کاست منتقل کنیم پس باید حافظه ی خوبی داشته باشیم و جملات را بدون تفسیر و تحریف ترجمه کنیم. بهتر است روی متون عمومی&nbsp; در زمینه های بهداشت، آموزش، کسب و کار و خدمات درمانی یا انجام امور مالی و بانکی و مهاجرت تمرکز کنید و به کلمات رایج در این متون و معادل فارسی آنها دقت کنید. منابعی با این مشخصات بی شمار است. اما نگران نباشید مجلات انگلیسی و گوش دادن به اخبار و حتی استفاده از کتاب های امادگی آزمون آیلتس و تافل منابه بسیار خوبی هستند. اگر به فارسی و انگلیسی مسلط هستید به راحتی می‌توانید با یک یا دو ماه تمرین و شرکت در دوره های آمادگی آزمون ناتی سرعت عمل و دقت خود را در درک مطلب و ترجمه شفاهی بالا ببرید. تیم دارالترجمه رسمی رنسانس نیز به مرور منابعی که هم مفید و هم جذاب باشد در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد.عنوان زمینه هایی که فکر می‌کنید در آن ضعف دارید را حتما در نظرات ذکر کنید تا بتوانیم در تهیه منابع آزمون بهتر کمکتان کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:4.8pt;margin-right:0in;margin-bottom: 4.8pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:normal;mso-outline-level: 2;background:white;vertical-align:baseline;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" color="#33cc00" size="3"><b><span lang="AR-SA" style="">نمونه سوالات و منابع آزمون ناتی</span><span dir="LTR" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">منابعی که سازمان ناتی برای آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">روی آن تمرکز دارد، مکالمات روزمره در زمینه بهداشت ، مسائل حقوقی، موضوعات اجتماعی، مسائل مربوط به مهاجرت و سکونت، آموزش، خدمات اجتماعی، مسائل مالی، مسکن، تجارت و کسب و کار، اشتغال، بیمه، حقوق مصرف کنندگان و خریداران، خرید و فروش و اجاره ملک است.می‌توانید با استفاده از لینک های زیرمنابع آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL &nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">ناتی و نمونه امتحان&nbsp; معتبر آزمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: dimgray;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CCL </span><span lang="AR-SA" style="color: dimgray;">که توسط سازمان ناتی ارائه شده است را دریافت کنید.</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;</span></p><br></div> text/html 2012-01-01T06:11:51+01:00 www.zabanmand.ir دکتر صالح دلفروز دوره آموزش مکاتبه ای فن ترجمه زبانمند http://www.zabanmand.ir/post/32 <div><div style="text-align: center;"><a href="http://textdoc.ir/" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/739/2214518/textdoc.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#000066">برای شرکت در&nbsp;دوره های آموزش غیرحضوری فن ترجمه متون انگلیسی به وب سایت اختصاصی آموزش های مجازی ما به آدرس</font><font face="Mihan-Iransans" color="#000066">&nbsp;</font><a href="http://textdoc.ir/" target="" title="">www.textdoc.ir</a><font face="Mihan-Iransans"><font style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;</font></font><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-family: Mihan-Iransans;">مراجعه بفرمائید.</span></font></div></div>